Regulamin


Regulamin ramowy konkursów organizowanych za pośrednictwem portalu Losoneo.org

WŁASNOŚĆ, ADMINISTRACJA I ORGANIZATOR
 1. Organizatorem konkursów oraz właścicielem i administratorem serwisu jest fundacja Losoneo Foundation z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000942225, przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 7011075465, REGON: 521294484 (dalej również jako: Fundacja lub Losoneo).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 5 poniżej).
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny – z którego korzysta Użytkownik – poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:
  • Posiadanie urządzenia – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, a także posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
CELE I ZAŁOŻENIA
 1. Konkursy prowadzone są za pośrednictwem sieci Internet – na odległość, a obejmują swoim zasięgiem obszar Polski, a także Europy.
 2. Cele konkursów organizowanych przez Losoneo – są zgodne z założeniami statutowymi tejże w tym między innymi w zakresach związanych z:
  • bezpieczeństwem w Internecie;
  • geografią, a w szczególności z promowaniem najciekawszych zakątków Polski, oraz Europy;
  • promowaniem przedsiębiorczości wśród osób poniżej 30 roku życia;
  • edukacją historyczną;
  • edukacją związaną z rynkiem nowych technologii.
 3. Organizowanie konkursów daje szansę wypowiedzi osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę skoncentrowaną na celach i założeniach określonych w treści pkt I.2 niniejszego regulaminu.
 4. Konkursy dają możliwości rozwijania wśród uczestników zdolności badawczych, organizacyjnych, innowacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, a także rozwijają pasje uczestników w szczególności w zakresie podróży, oraz ich organizowania, nowych technologii, Internetu jako „miejsca” prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Założeniem organizowanych konkursów jest również nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się:
  • bezpieczeństwem w Internecie;
  • geografią, a w szczególności z promowaniem najciekawszych zakątków Polski, oraz Europy;
  • promowaniem przedsiębiorczości wśród osób poniżej 30 roku życia;
  • edukacją historyczną;
  • edukacją związaną z rynkiem nowych technologii.
ADRESACI
 1. Konkursy skierowane będą do osób pełnoletnich, oraz osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych na obszarze Polski, oraz Europy.
 2. Dla każdego organizowanego przez Losoneo konkursu, opracowywany będzie regulamin szczegółowy w treści, którego zostaną określone co najmniej następujące warunki:
  • czas trwania konkursu;
  • sposób wyłaniania osoby wygrywającej konkurs – w tym skalę ocen;
  • ilość osób zasiadających w jury konkursu;
  • tematykę konkursu, oraz sposób zgłaszania swojego uczestnictwa w konkursie;
  • nagrodę, albo nagrody przewidziane za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie.
FORMY PRAC ZGŁASZANYCH NA KONKURS
 1. Jeżeli konkurs będzie zakładał wykonanie prac multimedialnych to wykonane przez uczestników konkursu prezentacje multimedialne przejdą na własność organizatora (organizatorzy mogą publikować prace w środkach masowego przekazu) przy jednoczesnym zachowaniu przez autorów praw do zmian.
 2. Prezentacje multimedialne mogą mieć formę audio-video – oraz określony czas trwania i temat, oraz ilość slajdów – w zależności od warunków poszczególnych konkursów.
 3. Jeżeli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią to musi posiadać zgodę osoby pełnoletniej do uczestniczenia w konkursie.
 4. Prezentacja multimedialna musi zostać przygotowana w jednym pliku. Wyjątek może stanowić jedynie oprawa muzyczna. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.
 5. Wszystkie prace, odpowiedzi, oraz hasła w ramach organizowanych konkursów są wykonywane samodzielnie, nie dopuszcza się udziału grup wieloosobowych.
 6. Każda praca musi być opatrzona co najmniej następującymi danymi: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej, albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), telefon kontaktowy albo adres mailowy.
 7. Do każdej pracy konieczne jest dołączenie oświadczenia zawartego
  w załączniku nr 1 albo 2 do niniejszego regulaminu albo zaznaczenie, że uczestnik konkursu zapoznał się z jego treścią i składa oświadczenie takiej treści.
 8. Każdy z uczestników konkursu może zgłaszać dowolną ilość prac w danym konkursie, albo w różnych konkursach.
NAGRODY
 1. Na autorów najlepszych prac, albo zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody – szczegółowo opisane i wskazane w regulaminie szczegółowym poszczególnych konkursów.
 2. Nagrody rzeczowe przechodzą na własność zwycięzców poszczególnych konkursów w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu, chyba że w treści regulaminu szczegółowego konkursu organizator określił inaczej.
 3. Za termin zakończenia konkursu uznaje się termin wskazany w regulaminie szczegółowym danego konkursu, plus do 7 dni w trakcie, których jury konkursu dokona oceny zgłoszonych prac i wyłonienia zwycięscy konkursu.
 4. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia konkursu, którego zwycięzca w ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca będzie mógł korzystać na zasadzie bezpłatnego użyczenia z samochodu osobowego – przez ściśle określony czas.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za ruchomości stanowiące wygrane w konkursach – od momentu przeniesienia prawa własności na uczestnika konkursu.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, a także wszelkiego rodzaju reklamacji w zakresie odebranych nagród uczestnik postępowania powinien realizować u producenta towaru. Wraz z nagrodą organizator przekaże wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji przez uczestnika konkursu wszelkich roszczeń co do producenta towaru stanowiącego wygraną w konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotu stanowiącego nagrodę w konkursie podczas jego trwania lub po jego zakończeniu na dowolny inny przedmiot o mniejszej wartości, jeśli koszty zorganizowania konkursu i jego obsługi administracyjnej pokrywane przez uczestników nie były wystarczające do zakupu tej nagrody i obsługi administracyjnej tego konkursu.
 8. W konkursach w których jako wygrana przewidziane zostanie prawo bezpłatnego użytkowania samochodu przez ściśle określony czas – to na uczestniku konkursu spoczywają koszty związane z bieżącą eksploatacją rzeczonego samochodu.
KOSZTY ORGANIZOWANIA KONKURSU
 1. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na pokrycie jego zryczałtowanych kosztów na rzecz organizatora konkursu, tj. kosztów zorganizowania konkursu, jego obsługi administracyjnej, a także zakupu nagrody dla zwycięzcy albo zwycięzców konkursu – za zgłoszenie każdej pracy w ramach konkursu, albo konkursów w których chcę wziąć udział. Koszty związane z organizacją konkursu pokrywane są z wpłat dokonywanych na rzecz Fundacji przy zgłoszeniu pracy konkursowej.
 2. Organizator konkursu ustala wysokość zryczałtowanych kosztów dla każdej zgłoszonej pracy indywidualnie dla każdej nagrody.
 3. Wpłaty dokonywane przy zgłoszeniu udziału w konkursie mają charakter darowizny na rzecz Fundacji.
DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
 1. Podstawowym zadaniem funkcjonowania serwisu Losoneo zbieranie środków, które przeznaczane są na realizacje celów statutowych fundacji oraz pomoc finansowa dla innych wybranych Fundacji Charytatywnych w celu ułatwienia realizacji ich celów statutowych;
 2. Organizator konkursu zobowiązuje się przeznaczać pełną wartość wpłat uzyskanych w ramach działalności serwisu Losoneo na realizacje celów wymienionych w niniejszym regulaminie i statucie fundacji.
 3. Nie określa się, jaką konkretnie część wpłat organizator przekaże na cele charytatywne a jaką na koszty organizacji konkursów, ze względu na dynamiczne czynniki związane z kosztami obsługi i utrzymania serwisu Losoneo.
 4. Organizator konkursu ma prawo samodzielnie podejmować decyzje dotyczące na jakie Fundacje Charytatywne przekazuje środki oraz jakie akcje wspiera, z zaznaczeniem o dołożeniu wszelkich starań co do weryfikacji i prawidłowości ich funkcjonowania.
DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH
 1. Dostarczanie prac konkursowych będzie następowało za pomocą portalu internetowego: https://losoneo.org.
 2. Wyżej wskazany portal Internetowy zostanie wyposażony w formularze interaktywne za pomocą, których uczestnik konkursu będzie mógł zgłosić swoją pracę, przesłać treść odpowiedzi na zagadnienia konkursowe, bądź przesłać plik multimedialny.
REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Biorący udział w konkursie może złożyć reklamację, jeżeli postanowienia w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez organizatora konkursu niezgodnie z jego postanowieniami.
  Reklamację należy kierować na adres poczty elektronicznej: losoneo@losoneo.org.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail biorącego udział w konkursie podany podczas realizacji płatności, przypisany do jego konta lub podany w składanej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego odpowiedzi w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od organizatora konkursu. Organizator konkursu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, składający reklamacje wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację również w tej formie.
 5. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 1 konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: losoneo@losoneo.org.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 5. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Jurorzy konkursu nie są zobligowani do uzasadniania swoich werdyktów.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu – w tym także w regulaminach szczegółowych.
 4. Jakiekolwiek niedopełnienie postanowień zawartych w regulaminie może zdyskwalifikować uczestnika.
 5. Wzór karty oceny prac konkursowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o konkursach organizowanych przez Losoneo.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA.
 1. Dane osobowe uczestników, opiekunów, oraz pozostałych osób, które będą kierowały korespondencję do organizatorów konkursu, a także brały w nim udział są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych będzie osoba wyznaczona przez  Losoneo Foundation.
 3. Każda osoba, które akceptuje niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, iż w ramach ochrony jej danych osobowych będzie ona miała wgląd w ich treść, a także będzie miała możliwość i kopiowania, a także występowania z wnioskiem o ich usunięcie – co jednocześnie będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 
 4. Szczegółowe procedury związane z ochroną danych osobowych zostały opisane w dostępnej na stronie losoneo.org:
  • polityce prywatności;
  • instrukcji przetwarzania danych osobowych.
Załączniki:
Regulamin szczegółowy poszczególnych konkursów:
WordPress Lightbox