Regulamin


Regulamin ramowy konkursów organizowanych za pośrednictwem portalu Losoneo.org

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie jego akceptacji na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika (minimalne warunki techniczne wskazano w ust. 5 poniżej).
 5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny – z którego korzysta Użytkownik – poniższych minimalnych wymogów technicznych, tj.:
  • Posiadanie urządzenia – umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Android, IOS, Linux lub Windows – z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej a także;
  • posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

CELE I ZAŁOŻENIA

 1. konkursy prowadzone są za pośrednictwem sieci Internet – na odległość, a  obejmują swoim zasięgiem obszar Polski, a także Europy;
 2. cele konkursów organizowanych przez Losoneo – są zgodne z założeniami statutowymi tejże w tym między innymi w zakresach związanych z:
  • bezpieczeństwem w Internecie;
  • geografią, a w szczególności z promowaniem najciekawszych zakątków Polski, oraz Europy;
  • promowaniem przedsiębiorczości wśród osób poniżej 30 roku życia;
  • edukacją historyczną;
  • edukacją związaną z rynkiem nowych technologii, a w szczególności krypto walut.
 3. organizowanie konkursów daje szansę wypowiedzi osobom, które mogą wnieść nowe spojrzenie na problematykę skoncentrowaną na celach i założeniach określonych w treści pkt I.2 niniejszego regulaminu;
 4. konkursy dają możliwości rozwijania wśród uczestników zdolności badawczych, organizacyjnych, innowacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, a także rozwijają pasje uczestników w szczególności w zakresie podróży, oraz ich organizowania, nowych technologii, Internetu jako „miejsca” prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. założeniem organizowanych konkursów jest również nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się:
  • bezpieczeństwem w Internecie;
  • geografią, a w szczególności z promowaniem najciekawszych zakątków Polski, oraz Europy;
  • promowaniem przedsiębiorczości wśród osób poniżej 30 roku życia;
  • edukacją historyczną;
  • edukacją związaną z rynkiem nowych technologii, a w szczególności krypto walut.          

ADRESACI

 1. konkursy skierowane będą do osób pełnoletnich, oraz osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych na obszarze Polski, oraz Europy;
 2. dla każdego organizowanego przez Losoneo konkursu, opracowywany będzie regulamin szczegółowy w treści, którego zostaną określone co najmniej następujące warunki:
  • czas trwania konkursu;
  • sposób wyłaniania osoby wygrywającej konkurs – w tym skalę ocen;
  • ilość osób zasiadających w jury konkursu;
  • tematykę konkursu, oraz sposób zgłaszania swojego uczestnictwa w konkursie;
  • nagrodę, albo nagrody przewidziane za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie;

FORMY PRAC ZGŁASZANYCH NA KONKURS

 1. jeżeli konkurs będzie zakładał wykonanie prac multimedialnych to wykonane przez uczestników konkursu prezentacje multimedialne przejdą na własność organizatora (organizatorzy mogą publikować prace w środkach masowego przekazu) przy jednoczesnym zachowaniu przez autorów praw do zmian;
 2. prezentacje multimedialne mogą mieć formę audio-video – oraz określony czas trwania i temat, oraz ilość slajdów – w zależności od warunków poszczególnych konkursów;
 3. jeżeli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią to musi posiadać zgodę osoby pełnoletniej do uczestniczenia w konkursie;
 4. prezentacja multimedialna musi zostać przygotowana w jednym pliku. Wyjątek może stanowić jedynie oprawa muzyczna. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z dyskwalifikacją pracy.
 5. wszystkie prace, odpowiedzi, oraz hasła w ramach organizowanych konkursów są wykonywane samodzielnie, nie dopuszcza się udziału grup wieloosobowych;
 6. każda praca musi być opatrzona co najmniej następującymi danymi: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej, albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych), telefon kontaktowy albo adres mailowy;
 7. do każdej pracy konieczne jest dołączenie oświadczenia zawartego
  w załączniku nr 1 albo 2 do niniejszego regulaminu albo zaznaczenie, że uczestnik konkursu zapoznał się z jego treścią i składa oświadczenie takiej treści;  
 8. każdy z uczestników konkursu może zgłaszać dowolną ilość prac w danym konkursie, albo w różnych konkursach. Z każdym kolejnym zgłoszeniem koniecznym jest spełnienie wymogu określonego w treści pkt III.8 niniejszego regulaminu.

NAGRODY

 1. Na autorów najlepszych prac, albo zwycięzców konkursów przewidziane są nagrody – szczegółowo opisane i wskazane w regulaminie szczegółowym poszczególnych konkursów.
 2. Nagrody rzeczowe przechodzą na własność zwycięzców poszczególnych konkursów w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu, chyba że w treści regulaminu szczegółowego konkursu organizator określił inaczej.
 3. Za termin zakończenia konkursu uznaje się termin wskazany w regulaminie szczegółowym danego konkursu, plus do 7 dni w trakcie, których jury konkursu dokona oceny zgłoszonych prac i wyłonienia zwycięscy konkursu.
 4. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia konkursu, którego zwycięzca w ramach nagrody za zajęcie pierwszego miejsca będzie mógł korzystać na zasadzie bezpłatnego użyczenia z samochodu osobowego – przez ściśle określony czas.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za ruchomości stanowiące wygrane w konkursach – od momentu przeniesienia prawa własności na uczestnika konkursu.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, a także wszelkiego rodzaju reklamacji w zakresie odebranych nagród uczestnik postępowania powinien realizować u producenta towaru. Wraz z nagrodą organizator przekaże wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji przez uczestnika konkursu wszelkich roszczeń co do producenta towaru stanowiącego wygraną w konkursie.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotu stanowiącego nagrodę w konkursie podczas jego trwania na podobny, o podobnej specyfikacji i wartości.
 8. W konkursach w których jako wygrana przewidziane zostanie prawo bezpłatnego użytkowania samochodu przez ściśle określony czas – to na uczestniku konkursu spoczywają koszty związane z bieżącą eksploatacją rzeczonego samochodu.

KOSZTY ORGANIZOWANIA KONKURSU

 1. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na pokrycie jego zryczałtowanych kosztów na rzecz organizatora konkursu, tj. kosztów zorganizowania konkursu, jego obsługi administracyjnej, a także zakupu nagrody dla zwycięzcy albo zwycięzców konkursu – za zgłoszenie każdej pracy w ramach konkursu, albo konkursów w których chcę wziąć udział;
 2. Organizator konkursu ustala wysokość zryczałtowanych kosztów dla każdej zgłoszonej pracy indywidualnie dla każdej nagrody.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DotPay S.A.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 1. Podstawowym zadaniem funkcjonowania serwisu Losoneo jest pomoc finansowa dla wybranych Fundacji Charytatywnych w celu ułatwienia realizacji ich celów statutowych;
 2. Organizator konkursu zobowiązuje się przekazać część dochodu z wpłat uzyskanych w ramach działalności serwisu Losoneo dla wybranych przez siebie Fundacji Charytatywnych;
 3. Nie określa się, jaką konkretnie część dochodu organizator przekaże na cele charytatywne, ze względu na dynamiczne czynniki związane z kosztami obsługi i utrzymania serwisu Losoneo;
 4. Organizator konkursu ma prawo samodzielnie podejmować decyzje dotyczące na jakie Fundacje Charytatywne przekazuje środki oraz jakie akcje wspiera, z zaznaczeniem o dołożeniu wszelkich starań co do weryfikacji i prawidłowości funkcjonowania w/w.

WŁASNOŚĆ, ADMINISTRACJA I ORGANIZATOR

 1. Głównym organizatorem konkursów przez Losoneo Foundation jest NLT Capital LLC z siedzibą w Delaware, 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801, Stany Zjednoczone Ameryki wpisaną do Rejestru spółek pod numerem akt 5704542 przez Sekretarza Stanu Delaware – w treści niniejszego regulaminu jako Losoneo.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Logic Connection Sp. z o o. z siedzibą w Sopocie, Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000748049

DOSTARCZANIE PRAC KONKURSOWYCH.

 1. Dostarczanie prac konkursowych będzie następowało za pomocą portalu internetowego: https://losoneo.org.
 2. Wyżej wskazany portal Internetowy zostanie wyposażony w formularze interaktywne za pomocą, których uczestnik konkursu będzie mógł zgłosić swoją pracę, przesłać treść odpowiedzi na zagadnienia konkursowe, bądź przesłać plik multimedialny.

REKLAMACJE

 1. Biorący udział w konkursie może złożyć reklamację, jeżeli postanowienia w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez organizatora konkursu niezgodnie z jego postanowieniami.
  Reklamację należy kierować na adres poczty elektronicznej: losoneo@losoneo.org.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail biorącego udział w konkursie podany podczas realizacji płatności, przypisany do jego konta lub podany w składanej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego odpowiedzi w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od organizatora konkursu. Organizator konkursu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, składający reklamacje wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację również w tej formie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jurorzy konkursu nie są zobligowani do uzasadniania swoich werdyktów.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie konkursu – w tym także w regulaminach szczegółowych.
 3. jakiekolwiek niedopełnienie postanowień zawartych w regulaminie może zdyskwalifikować uczestnika.
 4. wzór karty oceny prac konkursowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 5. uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o konkursach organizowanych przez Losoneo.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA.

 1. Dane osobowe uczestników, opiekunów, oraz pozostałych osób, które będą kierowały korespondencję do organizatorów konkursu, a także brały w nim udział są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych będzie osoba wyznaczona przez  Losoneo Foundation oraz Logic Connection Sp. z o.o.
 3. Każda osoba, które akceptuje niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, iż w ramach ochrony jej danych osobowych będzie ona miała wgląd w ich treść, a także będzie miała możliwość i kopiowania, a także występowania z wnioskiem o ich usunięcie – co jednocześnie będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 
 4. Szczegółowe procedury związane z ochroną danych osobowych zostały opisane w dostępnej na stronie losoneo.org:
  • – Polityce prywatności;
  • – instrukcji przetwarzania danych osobowych;

Załączniki:

Regulamin szczegółowy poszczególnych konkursów: